EN | VN
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Dành Cho Nhân Sự THIET THACH Group

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Dành Cho Nhân Sự THIET THACH Group


Vào trung tuần tháng 09, THIET THACH Group tổ chức đợt khám sức khỏe tổng quát dành cho tất cả các nhân sự trực thuộc hệ thống. Các nhân sự THIET THACH Group từ các thương hiệu thành viên, cấp quản lý đến nhân viên đều được tham gia chương trình hữu ích này.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là một hình thức chăm sóc đời sống nhân viên, nâng cao việc phòng ngừa các bệnh, mà THIET THACH Group luôn chú trọng tổ chức hằng năm cho nhân viên.

Xem thêm hình ảnh